جایگاه یابی:

پشتیبان هر برند تاثیرگذار٬ استراتژی جایگاه یابی آن است که برنامه ریزی٬بازاریابی و فروش را برای محصول می آورد.

امروزه بازار به طور مستمر قابل تغییر است و مصرف کنندگان با محصولات یا پیام های گوناگون اشباع شده اند.

شما با تکامل جایگاه یابی فرصت های مناسب را برای خود خلق می کنید.

جایگاه یابی از تغییرات جمعیت شناختی٬چرخه ی بازار یابی٬ روند های مصرف کننده و شکاف های بازار٬بیشترین استفاده را می کند تا شیوه ی جدیدی برای جذب مشتریان پیدا نماید.

لیزا ریدل می گوید:

جایگاه یابی می تواند موانع بازار را از میان ببرد و فرصت های جدیدی را به وجود آورد.

به عکسی که در زیر متن آمده دقت کنید.

اگر نمی توانید خود را یکه تاز عرصه بدانید٬ باید کسب و کارتان را اصلاح کنید نه برندتان راتا بتوانید ارزش برندتان به طور موثر نشان دهید.
تینا محمدزاده