یکی از ایده آل های برند(انسجام)

مشتری چه استفاده کننده محصول باشد٬چه با نماینده خدمات صحبت کند یا با تبلت خود خرید کند٬باید با برند آشنایی داشته باشد و تجربه ی مطلوبی از آن بدست بیاورد.

انسجام  ویژگی است که اطمینان می دهد همه ی قطعات طوری کنار هم قرار گرفته اند که احساس یکپارچگی به مشتری می دهد.

(هدف فقط هماهنگی سطحی نیست بلکه منظور ما انسجام درونی است)

حال انسجام چگونه وجود می آید؟

صدای واحد:

شرکت جایگاه خود و این که چگونه می خواخد از سوی مشتریان دیده شود را بیان می کنند(سبک بیان با ثبات)

یک استراتژی شرکتی

متناسب با فعالیت شرکت ها در حوزه های کاری مختلف٬منجر به آگاهی و ابتکار های جدید می شود.

ظاهر و احساس

سیستم هویت برند از نظر ساختاری و بصری یک پارچه است.

این سیستم بر اساس معماری برند از رنگ حروف و فرمت های خاص شکل می گیرد و باعث شناسایی سریع تر شرکت می شود و از ویژگی های برند در رسانه ها پشتیبانی می کند.

شفافیت و سادگی

استفاده مستمر از یک زبان روشن٬ در برقراری ارتباط  باید به مشتری کمک کند تا در میان حق انتخاب های مختلف گیج نشود. نام گذاری منطقی و  سازگار با برند حق اتنخاب را برای مشتری ساده تر می کند.

Tina Mhdz